DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Smeekbede :Voor het slapen gaan

    Voorpagina Smeekbeden

  Titel : Voor het slapen gaan
  Volgnr:  028

Voor het slapen gaan99. Men dient zijn handen bij elkaar te brengen, erin te blazen en het volgende (in het Arabisch) te zeggen: In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Zeg: Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet n is aan Hem gelijkwaardig.

Bismie llaahie rrahmaanie rrahieem. Qoel hoewa Allaahoe ahad ! Allaahoe ssamad ! Lem yalied wa lem yoeelad ! wa lem yakoenlahoe koefoewan ahad.

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Zeg: Ik zoek bescherming bij de Heer der dageraad. Tegen het kwaad dat Hij geschapen heeft. En tegen het kwaad van de donkere nacht wanneer hij aanbreekt. En tegen het kwaad van hen die op knoppen blazen. En tegen het kwaad van een jaloerse wanneer deze jaloers is

Bismie llaahie rrahmaanie rrahieem. Qoel aoedhoe bierabbie l-falaq ! Mien sharrie maa Khalaq ! Wa mien sharrie ghaasieqien iedhaa waqab ! Wa mien sharrie annaffaathaatie fie l-oqad ! Wa mien sharrie haasiedien iedhaa hassad.

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Zeg: Ik zoek bescherming bij de Heer (Allah) van de mensen. De koning van de mensen. De God van de mensen. Tegen het kwaad van de wegsluipende influisteraar. Degene die in de harten van de mensen influistert. Van de Djinns en de mensen. Ga na het zeggen van de smeekbedes met je handen over je hele lichaam. Je begint met je hoofd en gezicht. Voer deze handeling drie keer uit [1].

Bismie llaahie rrahmaanie rrahieem. Qoel aoedoe bierabbie annaas ! Maliekie annaas ! ielaahie annaas ! Mien sharrie Al-waswaasie Al-khannaas ! Alladhie yoewaswiesoe fie sodoorie nnaas ! Miena Al-djiennatie wa-nnaas.

Daarna over alle lichaamsdelen heen te wrijven met de handen, beginnend bij het hoofd, handen en de rest van het lichaam (dit dient drie keer gedaan te worden).

100. Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, sluimer noch slaap kan hem treffen, aan Hem behoort toe wat er in de Hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die voorspraak doet bij Hem zonder zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve wat Hij wil. En Zijn Zetel strekt zich over de Hemelen en de aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Verhevene, de Almachtige [2].

Allaahoe laa ielaaha iellaa hoewa, Al-hayyoe Al-qayyoem. Laa ta-ekhoedoehoe sienatoen walaa nawm. Lahoe maafie ssamaawaatie wa maa fie l-ard. Men dhe lladhie yashfaoe iendahoe iellaa bie'iednieh. Yalemoe maa bayna aydieehiem wa maa khalfahoem. Walaa yoehieetoena bieshay-ien mien ielmiehie iella biemaa shaa'. Wassiea korsieyyoehoe ssamaawaatie wal-ard, walaa ya'oedoehoe hiehdoehoema, wa hoewa al-aliyyoe al-adhziem.

101. De Boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard, en (ook) de gelovigen, allen geloven in Allah, en zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen zijn Boodschappers. Zij Zeiden: Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze Heer, en tot U is de Terugkeer. Allah belast niemand, dan volgens zijn vermogen. Voor hem is hetgeen (de beloning) dat hij doet en voor hem is hetgeen (de bestraffing) wat hij doet. Onze Heer bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Onze Heer, belast ons niet zoals U degenen v??r ons belast heeft. Onze Heer, belast ons niet met wat wij niet kunnen en dragen en scheld ons kwijt en vergeef ons en wees ons genadig. U bent onze Mester en help ons tegen het ongelovige volk [3].

Aamana rrasoeloe biemaa oenziela ielayhie mien rabbiehie wal moemienoen. Koelloen aamana biellaahie wa malaaiekatiehie wa koetoebiehie wa roesoelieh. Laa noefarrieqoe bayna ahadien mien roesoelieh. Wa qaaloe samiena wa atana, ghofraanaka rabbanaa wa ielayka al massieer ! Laa yoekalliefoe Allaahoe nafsan iellaa woesaha, lahaa maa kasabat wa alayha ma-ktasabat, rabbanaa laa toeaakhiedna ien nasieena aw akhtana, rabbanaa wa laa tahmiel alayna iessran kamaa hamaltahoe ala alladiena mien qablienaa, rabbana wa laa tOammielna maa laa thaaqata lana bieh, wafoe annaa waghfier lana warhamnaa anta mawlaana fansoerna ala al-qawmie al-kaafierien.
.


102. In Uw naam [4] mijn (rab) Heer, leg ik mijn zijde neer en in Uw naam hef ik hem op. Als U mijn mijn ziel neemt, heb dan genade met haar. En als U haar (ziel) terug zendt behoed haar dan net zoals U Uw rechtschapen dienaren behoedt.

" ."

Biesmieka rabbie wadatoe djanbie, wa bieka arfaoeh, fa-ien amsakta nafsie farhamhaa, wa ien arsaltaha fahfadh-ha, biema tahfadhoe biehie iebaadaka assaaliehieen.103. O Allah, U hebt mijn ziel geschapen en U neemt haar terug. U hebt de macht over haar dood en leven. Als U haar levend houdt bescherm haar dan en als U haar (ziel) neemt vergeef haar dan. O Allah, ik vraag U om bescherming [6].

"    ǡ ǡ .   "

Allaahoemma iennaka khalaqta nafsie wa anta tawaffaahaa, laka mamaatoeha wa mahyaahaa, ien ahyaytaha fahfadh-haa, wa ien amattahaa faghfier laha. Allaahoemma iennie asaloeka al-aafieyah.104. O Allah [7] bescherm mij van Uw bestraffing op de dag dat U Uw dienaren zult laten doen opstaan (reciteer dit 3 keer in het Arabisch). [8].

" ." ().

Allaahoemma qienie adaabak yawma tabathoe iebaadak.105. In Uw naam, O Allah, sterf ik en leef ik [9].

" "

Biesmieka Allaahoemma amoetoe wa ahya.106. Zal ik jullie een goede zaak aanwijzen die beter voor jullie is dan een bediende, als jullie naar jullie slaapplaats wend zeg dan: Geprezen is Allah (33 keer reciteren in het Arabisch), alle lof behoort aan Allah (33 keer in het Arabisch), Allah is de grootste (34 keer in het Arabisch). [10]

" ( ), ( ),  ( )."

Soebhaana llaah, wal-hamdoe liellaah, wa llaahoe Akbar.107. O Allah, Rab (Heer) der zeven hemelen en Heer der omvangrijke Troon (Arsh). Onze Rab (Heer) en de Rab (Heer) van alles. Degene die de graankorrel en de dadelpit doet ontkiemen [11]. De Openbaarder van de Thorah, de Indjiel en de Foerqaan [12]. Ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad van al datgene dat U bij de voorhoofdslok zal grijpen [13]. O Allah, U bent de Eerste en niets kwam voor U, U bent de Laatste en niets komt na U, U bent de meest Hoge en niets zal hoger zijn dan U, U bent de meest Dichtstbijzijnde en niets is dichterbij dan U. Laat onze leningen kwijtschelden en behoed ons tegen armoede [14].

" .

Allaahoemma rabba ssamaawaatie assabie wa rabba al-arshie al-adhieem, rabbana wa rabba koellie shay-ien, faalieqa al-habbie wannawaa, wa moenziela attawraatie wal-indjieel, wal-foerqaan, aoedhoe bieka mien sharrie koellie shay-ien anta aakhiedoen bienaasieyatieh. Allaahoemma anta al-awwaloe falaysa qablaka shay-oen, wa anta al-aakhieroe fa laysa badaka shay-oen, wa anta adhaahieroe fa laysa fawqaka shay-oen, wa anta al-baathienoe fa laysa doeenaka shay-oen, iedhie annaa addayna wa aghniena mien al-faqr.108. Alle lof behoort aan Allah, Hij die ons voorzien heeft van voedsel en drank, ons beschermd en onderdak biedt, want hoeveel zijn er die geen bescherming en onderdak hebben [15].

" ǡ ǡ ǡ "

Al-hamdoe liellaahie Alladhie Athamana wa saqaanaa, wa kafaanaa, wa aawaana, fakem miemman laa kaafieya lahoe walaa moewie.109. O Allah, Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare, Schepper van de hemelen en de aarde, Heer en Bezitter van alles. Ik getuig dat er geen God is dan U. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwade van mijn ziel en tegen het kwade van Shaytan en zijn afgoderij. (Ik zoek mijn toevlucht bij U) tegen het brengen van kwaad in mijn ziel of het kwaad brengen aan een moslim [16].

" ʡ       

Allaahoemma aaliema al-ghaybie wassha-haadah faathiera ssamaawaatie wal-ardh, rabba koellie shay-ien wa malieekah, ash-hadoe an laa ielaaha iellaa ant, aoedhoe bieka mien sharrie nafsie, wa mien sharrie asshaytaanie wa shierkieh, wa an aqtariefa ala nafsie soeean, aw adjoerrahoe ielaa moesliem.110. De profeet sliep nadat hij het volgende uit de Qor-aan reciteerde: Soerat As-Sadjdah (nummer 32) en Soerah Al-Moelk (nummer 67) in het Arabisch. Alief Laam Miem ! De neerzending van het Boek waaraan geen twijfel is...

Gezegend is Degene in Wiens Hand de heerschappij is [17].
 

Alief laam mieem ! Tanzieeloe al-kietaabie en Tabaaraka alladhie bieyadiehie al-moelk.111. Voor het slapen gaan dient men de wassing te verrichten zoals deze voor het gebed gedaan zou worden, ga dan op je rechterzijde liggen en reciteer dan deze smeekbede: O Allah, ik onderwerp mijzelf aan U. Ik vertrouw mijn zaken toe aan U, ik richt mijn gezicht tot U. Ik leg mezelf neer bij U, met hoop en vrees naar U. Er is noch toevlucht noch ontsnapping behalve bij U. Ik geloof in Uw boek (de Qor-aan) die u hebt neder gedaald en in Uw profeet die U gezonden hebt. Als men streft in de slaap dan sterft hij in fietrah (natuurlijke aanleg). [18].

" ."

Allaahoemma aslemtoe nafsie ielayka, wa fawwadhtoe amrie ielayka, wa wadjjahtoe wadjhie ielayka, wa aldja-toe dha-hrie ielayka, raghbatan wa rahbatan ielayka, laa maldja-a walaa mandjan mienka iellaa ielayka, aamantoe biekietaabieka alladhie anzalta wa bienabieyyieka alladhie arsalta.
[1]Zie Al-Boekhaarie, van Al-Asqalaanie, Fath Al-Baarie 9/62, Moesliem 4/1723.
[2]2:255. Degene die dit reciteert wanneer hij ligt om te gaan slapen, zal door Allah een beschermende (engel) worden aangewezen en de shaytan zal hem niet kunnen benaderen tot in de morgen. Zie Al-Boekhaarie, van Al-Asqalaanie, Fath Al-Baarie 4/487.
[3]2:285-286. Deze twee verzen zijn genoeg voor iedereen die ze reciteert voor het slapen gaan. Zie Al-Boekhaarie, from Al-Asqalaanie, Fath Al-Baarie 9/94, Moesliem 1/554.
[4] Als iemand van jullie uit zijn bed stapt en later weer terug keert laat hem dan zijn beddegoed drie keer uitschudden en de naam Allah roepen, want jullie weten niet wat erna jullie bed is ingegaan.
[5] Al-Boekhaarie 11/26 and Moesliem 4/2083.
[6] Overgeleverd door Moesliem 4/2083, Ahmad 2/79 en Ibn As-soennie in amaloe lyawmie wallaylah onder het nummer 721.
[7] Wanneer de profeet ging liggen om te slapen, plaatste hij zijn rechterhand onder zijn wang en reciteerde deze smeekbede.
[8] Aboe Daawoed 4/311. Zie ook Sahih At-Tirmidhie 3/143.
[9] Hier zijn de betekenissen sterven en leven bedoelt als slapen en wakker zijn. Dit Verklaart waarom de normale volgorde van slapen en wakker omgedraaid in deze Hadieth. In andere contexten worden het woord leven voor het woord sterven genoemd. Zie Qor-aan 2:258, 3:156, 7:158 etc. Zie ook Al-Asqalaanie, Fath Al-Baarie 11/113, Moesliem 4/2083.
[10] Al-Boekhaarie, from Al-Asqalaanie, Fath Al-Baarie 7/71 en Moesliem 4/2091.
[11] Zie Qor-aan 6:95, het verwijst naar het ontkiemen en het uit laten komen van de zaden.
[12] Het Arabische zegt hier Foerqaan, n van de woorden die Qor-aan aanduid. Foerqaan betekent onderscheider. Dit wordt gebruikt wanneer men een onderscheid maakt tussen het goede en het slechte, Foerqaan wordt ook gebruikt bij het ontkiemen van de zaden dat eerder genoemd is in de hadieth.
[13] Zie Qor-aan 96:15, waar een aanval op de voorhoofdslok zal leiden tot verwerping in de Hel.
[14] Moesliem 4/2084.
[15] Moesliem 4/2085.
[16] Aboe Daawoed 4/317. Zie ook Sahih At-Tirmidhie 3/142.
[17] At-Tirmidhie, An-Nasaa-ie, zie ook Sahih Al-DjaAmi 4/255.
[18] Al-Boekhaarie, Fath Al-Baarie 11/113. Moesliem 4/2081

 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 18/05/2008

  Gelezen: 38416

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1794880

Nu Online:

64

Leden:

0

Bezoekers:

64

Meer over bezoekers